Serveis

Serveis

Fase 1: Enginyeria

L’equip d’AGILE porta tot el desenvolupament del projecte, des de la fase d’estudi de viabilitat fins a la fase d’enginyeria de detall i de construcció.

Fase 2 : Procurement

Compres, per tant, gestionem les compres del projecte per facilitar-ho al client.

AGILE s’encarrega de totes els fases de subministre dels recursos del projecte, des de la selecció i homologació fins a la compra.

Fase 3 : Construcció, supervisem i ens fem responsables de la construcción del procès/planta fins l’entrega al client

En l’etapa de construcció dels projectes, l’equip d’AGILE DEVELOPMENT PROJECTS gestiona totes les etapes i subcontractes per la seva execució.

Fase 4: Posta en marxa

Aquesta es la fase més critica dels projectes per arribar en data de compliment. L’equip d’AGILE DEVELOPMENT PROJECTS disposa de recursos humans amb experiència en els camps d’operació i manteniment.

Fase 5: Operació i manteniment

Degut a les necessitats de mercat, hi ha projectes que sol·liciten una extensió de serveis on s’inclou l’operació i manteniment d’aquests. Per això AGILE DEVELOPMENT PROJECTS ha desenvolupat un equip que dona servei a aquestes necessitats.

Els nostres serveis es basen en Projectes d’economia circular:

l’economia circular és un model de negoci sostenible que busca reduir al mínim el malbaratament i la contaminació, i promoure l’ús de recursos renovables. Es tracta d’una forma de produir i consumir que té en compte el cicle de vida complet dels productes i serveis, des del seu disseny fins a la seva eliminació.

El nostre servei de projectes d’economia circular se centra en ajudar a empreses de diversos sectors a adoptar aquest model de negoci sostenible i a obtenir beneficis tant econòmics com ambientals. Entre els serveis que oferim es troben:

Anàlisi de cicle de vida de productes i serveis per identificar oportunitats de millora en termes d’eficiència i reducció de residus.
Disseny d’estratègies i plans d’acció per implementar l’economia circular a l’empresa.
Identificació i selecció de proveïdors i materials sostenibles i renovables.
Assessorament en la implementació de sistemes de gestió ambiental i en l’obtenció de certificacions en matèria de sostenibilitat.
Capacitació i formació dels empleats per fomentar una cultura empresarial sostenible.

En implementar l’economia circular a la teva empresa, podràs obtenir diversos beneficis, com ara:

  • Estalvi de costos a través de la reducció de residus i l’ús eficient de recursos.

  • Millora de la imatge de l’empresa i augment de la fidelitat dels clients en oferir productes i serveis sostenibles.

  • Cumpliment de regulacions i normatives en matèria de medi ambient.

  • Reducció de riscos i augment de la resiliència empresarial davant canvis en el mercat i en les condicions ambientals.

Desenvolupament de projectes d’energia fotovoltaica
Desenvolupament de projectes d’enginyeria industrial